Regulamin serwisu

I. Definicje

Serwis, Strona – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://silmaris.pl, prowadzony przez “Silmaris” Michał Wołodźko.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała i zweryfikowała indywidualne konto w Serwisie.

Odwiedzający – każda osoba posiadająca dostęp do publicznej sieci Internet, nie będąca Użytkownikiem.

Właściciel Serwisu, Wydawca – firma Silmaris Michał Wołodźko, ul. Polskich Skrzydeł 2/64, 03-982 Warszawa, NIP: 5421008591, Regon: 363765218.

Materiały – wszelkie treści znajdujące się w Serwisie, w szczególności opowiadania, grafiki, opinie, zdjęcia, komentarze, recenzje.

II. Ochrona Praw Autorskich

 1. Wszelkie Materiały zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane jedynie na użytek osobisty. Jakiekolwiek inne wykorzystanie opublikowanych Materiałów bez zgody osoby uprawnionej stanowi naruszenie prawa.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dokonane przez Użytkowników oraz osoby trzecie.
 3. Wszelkie naruszenia praw autorskich lub majątkowych powinny być zgłaszane na adres administracja@silmaris.pl

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Serwis dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników oraz Odwiedzających.
 2. Właściciel Serwisu nie gwarantuje ciągłego działania Serwisu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub łączy, błędami w oprogramowaniu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.
 3. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo do umieszczania w Serwisie reklam własnych oraz firm zewnętrznych.
 4. Do poprawnego działania Serwisu niezbędne jest dopuszczenie przez przeglądarkę obsługi skryptów JavaScript. Właściciel nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu na urządzeniach i w przeglądarkach, które mają zainstalowane programy blokujące reklamy, w szczególności poprzez blokadę działania skryptów JavaScript.

IV. Prawa i obowiązki Użytkowników po rejestracji w serwisie

 1. Zarejestrowani i zweryfikowani Użytkownicy uzyskują dostęp do wybranych usług i funkcjonalności Serwisu, w szczególności:
  1. prawo do umieszczania komentarzy w Serwisie,
  2. dostęp do wybranych, bezpłatnych treści udostępnianych przez Właściciela, z prawem ich wykorzystania wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego w myśl obowiązujących przepisów prawnych.
  3. zamieszczania informacji o sobie w ramach możliwości udostępnianych na własnym Profilu Użytkownika
 2. Umieszczając treści w Serwisie użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących norm prawnych oraz obyczajowych, w szczególności do nie zamieszczania treści o charakterze:
  1. zawierających słownictwo ogólnie uznane jako niecenzuralne, z wyjątkiem utworów, gdzie jest to uzasadnione literacko.
  2. zawierających określenia godzące w dobra osobiste innych osób oraz podmiotów,
  3. zawierających obraźliwe sformułowania odnoszące się osobiście do innych Użytkowników, Autorów jak i osób trzecich.
  4. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  5. sprzecznych z prawem (w tym naruszających prawa autorskie oraz majątkowe),
  6. zawierających informacje o charakterze reklamowym o ile nie zostało to uzgodnione z Właścicielem Serwisu,
  7. propagujących przemoc.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Właściciel ma prawo usunięcia wpisu, udzielenia ostrzeżenia poprzez kontakt e-mail lub do zablokowania konta bez ostrzeżenia. Właściciel ma również prawo zgłoszenia naruszeń odpowiednim organom. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Właściciela na adres administracja@silmaris.pl
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność wpisów, zamieszczanych przez Użytkowników.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Właściciela oraz przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępnych w Serwisie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prośba o usunięcie konta Użytkownika wraz z danymi osobowymi powinna zostać wysłana z adresu e-mail powiązanego z kontem Użytkownika, którego usunięcia dotyczy, na adres: administracja@silmaris.pl
 4. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych danych oraz celu i zakresów ich przetwarzania dostępne są w Polityce Prywatności Serwisu.

VI. Zgłaszanie uwag, pomoc techniczna

 1. Wszelkie uwagi, pytania i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@silmaris.pl
 2. Zgłoszenie powinno zawierać opis problemu oraz w przypadku Użytkownika dane pozwalające na jego identyfikację tj. adres e-mail, przy pomocy którego dokonano rejestracji.
 3. W razie konieczności doprecyzowania szczegółów zgłoszenia bądź potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dot. szczegółów zgłoszenia administrator skontaktuje się ze zgłaszającym drogą e-mailową.
 4. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby udzielić pomocy lub uwzględnić zgłoszenie w najkrótszym możliwym terminie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji ujednoliconej wersji Regulaminu w Serwisie. Usługi świadczone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu świadczenia usługi.
 2. W przypadku uznania nieważności któregokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc i skuteczność.
 3. W przypadku braku zgody na warunki przedstawione w aktualnie obowiązującym Regulaminie dostępnym w Serwisie, Użytkownik zarejestrowany jest obowiązany zgłosić powyższe Właścicielowi, w celu usunięcia konta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2016 r.
Views All Time
Views All Time
1514
Views Today
Views Today
1